Psykopatiske foreldre

psykUSAs justisdepartement har utført en studie som blandt annet viser at foreldre som bortfører barn ofte er sosiopater (Early Identification of Risk Factors for Parental Abduction). Sosiopati er et amerikansk begrep som ligger nært opp til hva vi definerer som dyssosial personlighetsforstyrrelse. Disse foreldrene mangler samvittighet, skyld og anger, de er aggressive og har liten respekt for normer, lover og regler.

Klassifikasjons- og diagnosesystem

I moderne psykologi benyttes to klassifikasjons- og diagnosesystem for personlighetsforstyrrelser: DSM-IV (amerikansk) og Verdens helseorganisasjons system ICD-10, som er standard i Norge.

Den amerikanske studien legger vekt på sosiopati eller dyssosial personlighetsforstyrrelse, men også foreldre med narsissistisk-, paranoid og borderline personlighetsforstyrrelse er høyrisikogruppe for barnebortføring og samværssabotasje. For enkelhets skyld vil vi i denne artikkelen bruke fellesbetegnelsen psykopat.

Ekspertene har lenge trodd at de fleste psykopater er menn. Dette skyldes at mange av de mannlige psykopatene er aggressive, voldelige og at de ofte blir diagnostisert i fengsel. Men moderne forskning viser at psykopati er jevnt fordelt mellom menn og kvinner. De kvinnelige psykopatene er imidlertid ofte så slue og intrikate at de er vanskeligere å få øye på. Vi skal i denne artikkelen ta for oss hva som kjennetegner psykopatiske menn og kvinner som bortfører barn.

Psykopatiske fedre

Fedre som bortfører kommer oftest fra såkalte æreskulturer der menn er familiens overhode. Her er det vanskelig å skille psyco 5mellom atferd som er kulturelt betinget, ut i fra kravet om familieoverhodets ære, og hva som kan stamme fra personlighetsforstyrrelser. Men psykopater vil skille seg ut som følge av en total mangel på empati og et irrasjonelt reaksjonsmønster.

Ekspertene antar at mellom 5-10 % av befolkningen lider av en eller annen form for personlighetsforstyrrelse. Leger og psykologer behandler stadig ofrene etter psykopatenes herjinger, men får sjeldent treffe psykopatene ansikt til ansikt. Selv om psykopater blir underlagt terapi er det ikke håp om noen bedring. Psykopater blir snarere verre og mer manipulerende etter å ha lært seg terapeutenes språk.

Menn med dyssosial personlighetsforstyrrelse viser ringakt ovenfor kvinner og vil benytte en hver anledning til å fornedre og krenke. De ser på kvinner og barn som sin eiendom, og den dyssosiale bruker både psykisk og fysisk vold for å kontrollere.

De mest "velfungerende" psykopatene opptrer sjarmerende utad, og de er ofte veltalende og godt utdannet. Psykopater tar gjerne utdannelser som gir dem posisjoner med makt over andre mennesker. Man finner dem høyt oppe i hierarkier i næringslivet, forsvaret og statsadministrasjonen. De fungerer godt i yrker som økonomer, sosionomer, ingeniører, befal, advokater, dommere, politikere og sågar leger og psykologer. Psykopatens sjarm er imidlertid falsk og han mangler følelsesmessig dybde. Psykopatens humør er uforutsigbart og hans nærmeste går i konstant frykt for hans neste raseriutbrudd.

psyko 3Ved samlivsbrudd vil psykopaten gjøre alt i sin makt for å få kontroll over barna. Psykopaten er kompromissløs og ønsker ingen innblanding i oppdragelse av "sine" barn. Mennesker han ikke greier å kontrollere anses som fiender. Den "velfungerende" psykopaten vil prøve å bruke sjarm for å overta omsorgen for barna. Men om han ikke lykkes, vil han ty til midler som trusler, vold eller bortføring.

Hvordan bryte løs fra psykopatiske menn

Psykopater bryter ned sine partnere, og de viker ikke fra å sparke den som ligger nede. Normale mennesker blir ofte nervevrak etter å ha blitt overkjørt av psykopater, derfor er det viktig å komme seg vekk fra dem så fort som mulig. Ikke tro på løfter om forbedring. Skaff hjelp av profesjonelle og mennesker du stoler på, og kom deg unna! Meld fra til politiet straks du blir utsatt for vold. Hold stien din ren. Selv om psykopaten ikke har problemer med å bryte loven, så er det viktig å kunne tenke klart å ikke senke seg ned på psykopatens nivå.

Psykopatiske mødre

80 % av barna som bortføres fra Norge er bortført av sine mødre, og norske myndigheter vet ingenting om disse barnas levekår i utlandet.

psyco3Kvinnelige psykopater har de samme kjennetegnene som mannlige: Narsissisme, manglende empati, impulsivitet, aggressivitet, ansvarsløshet, og er således ingen gode mødre. Voldelige mødre er ikke så unormalt som noen tror. Kvinner slår faktisk barn oftere enn menn. Forskning fra NOVA i 2007 viser at 20 prosent av norske barn har opplevd vold fra mor, mens bare 14 prosent fra far. Forskningen viser også at barn opplever det som verre å bli slått av sin mor enn av sin far.

Dårlig tilpassede kvinnelige psykopater vil raskt bli oppfattet som kranglete, frustrerte, promiskuøse og de vil ha store problemer med å etablere langvarige forhold. Mens de "velfungerende" kvinnelige psykopatene er svært sjarmerende og på tross av sin manglende empati, er de flinke til å gjennomskue menns behov slik at de kan forføre dem.

Selvopptattheten og humørsvingningene vil imidlertid ta overhånd. Kvinnelige psykopaters aggresjon tilkjennegis ofte med vedvarende kjefting, klaging og bebreiding. De vil aldri innrømme noen skyld i at de stadig havner i konflikter. Kvinnelige psykopater er dyktige intrigemakere og setter gjerne andre opp mot hverandre for å oppnå sine mål.

Kvinner med dyssosial- og borderline personlighetsforstyrrelse elsker å fornedre menn. De utnytter gjerne sin seksualitet, har mange seksualpartnere, skaper sjalusi og nyter synet av at mennene slåss om deres oppmerksomhet.

psyco wEn annen effektiv måte å fornedre menn på er å ta fra dem barna deres. Kvinnelige psykopater er dyktige til å utnytte vår tidsånds naive forestillinger om kvinner og mødre som snille og altruistiske. Barnevern og domstolssakkyndige er ikke oppmerksomme på mødre med personlighetsforstyrrelser, og således er det enkelt for disse kvinnene å bli kvitt fedrene ved bruk av løgn og falske anklager.

På 1970-tallet ble psykolog Berit Ås kjent for å ha identifisert 5 hersketeknikker som menn bruker for å undertrykke kvinner. Berit Ås var også politiker i SV og toneangivende feminist. Imidlertid foretok Ås ingen forskning på egen hånd og hersketeknikkene var allerede beskrevet inngående av psykolog og filosof Ingjald Nissen i boken "Psykopatens diktatur" så tidlig som i 1945. Berit Ås politiserte hersketeknikkene og brukte psykologi i et kvinnepolitisk prosjekt for å demonisere menn. Kvinnebevegelsen fikk et så godt grep på det norske samfunnet at menn uavlatelig har blitt kritisert for sine hersketeknikker og undertrykking av kvinner, samtidig som det er politisk ukorrekt å påpeke at kvinner og mødre også er i stand til å lyve og manipulere. Det feministiske prosjektet med å sverte menn har blitt videreført fra 70-tallet og frem til i dag av norske kjønnsforskere.

Fedre som blir anklaget for vold eller pedofili får normalt ikke samvær med barna sine, selv om de ikke er dømt, for det er i praksis umulig å bli renvasket for slike beskyldninger. Norsk rettspraksis gir slike fedre noen timer samvær med tilsyn. Psykopatiske kvinner slipper med andre ord å anstrenge seg særlig, fordi norske myndigheter gjør grovarbeidet for dem. Dermed blir barn isolert med psykopatiske mødre.

Hvordan bryte løs fra psykopatiske kvinner

Mødre som er blitt utsatt for psykopater har krisesentre hvor de får hjelp og beskyttelse sammen med barna. Mannlige psykopatoffre har derimot ikke noe hjelpeapparat, og dersom de på samme måte tar med seg ungene for å beskytte dem, blir de kastet i bossyfengsel. Det nytter ikke å henvende seg til barnevernet, for hvordan kan man forvente seg at barnevernet reagerer dersom en mann ber om hjelp fordi ekskona beskylder ham for å være en pedofil voldsmann?

Fedre utsatt for kvinnelige psykopater blir som oftest utsatt for en serie med overgrep. Først av psykopaten selv, dernest av myndighetene som mobiliserer i den tro at de primært skal beskytte mødre og barn. Og sist men ikke minst, blir fedre hjelpeløse vitner til at deres egne barn blir isolert med helsefarlige mødre.

Det som ofte skjer er at fedrene blir så sinte og stressede at de reagerer i affekt. Paradoksalt nok kan snille mennesker, som er utsatt for psykopater, selv utvikle psykopatiske trekk. Således kan det som startet med falske anklager om vold og overgrep, ende opp nettopp med vold.

Kjell Schevig

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Om Bortført.no

Bortført.no er en nettside som er laget av foreldre med barn bortført utenlands.
  • Bortført-nettverket kan gi deg råd og hjelp basert på erfaringer.
  • Akutt situasjon ring politiet 02800.
  • Er du usikker på hva en barnebortføring er? Les  mer her
  • Kontaktpersoner Kjell Schevig: 915 81 146 kjellis@online.no og Tommy Hoholm: 992 68 144 tommyhoholm@gmail.com. Fluent English speaking advisor Julie Muren: 984 89 181 juliemuren@mail.com 

Bortført fondet

Bortført-fondet er en ideell forening med formål å samle inn midler for å hjelpe foreldre som er belastet med store kostnader, samt drive aktiv forbygging mot barnebortføring fra Norge.

Les mer om Bortført-fondet